header
Fundusz Sołecki
Informacja dot. Zebrania Wiejskiego Sołectwa Lipce Drukuj
wtorek, 25 września 2018 14:00

Informujemy, iż Zebranie Wiejskie Sołectwa Lipce w sprawie: podjęcie uchwały o wskazaniu przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w roku 2019 na obszarze sołectwa Lipce w ramach funduszu sołeckiego odbędzie się dzisiaj  25.09.2018 r. o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Ulesiu.

 
Terminarz zebrań wiejskich w Gminie Miłkowice w sprawie uchwalenia wniosków zawierających wskazanie przedsięwzięć do wykonania w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku Drukuj
środa, 29 sierpnia 2018 07:35

Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem zebrań wiejskich w sprawie uchwalenia wniosków zawierających wskazanie przedsięwzięć do wykonania w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku

więcej...

 

Poprawiony: wtorek, 11 września 2018 13:07
 
Zebrania wiejskie w sprawie uchwalenia wniosków zawierających wskazanie przedsięwzięć do wykonania w ramach funduszu sołeckiego Drukuj
środa, 02 września 2015 13:34

Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem zebrań wiejskich w sprawie uchwalenia wniosków zawierających wskazanie przedsięwzięć do wykonania w ramach funduszu sołeckiego.

więcej...

Poprawiony: środa, 02 września 2015 13:36
 
Fundusz Sołecki w punktach Drukuj
czwartek, 02 lipca 2015 07:51

Fundusz sołecki

W budżecie gminy można wydzielić pieniądze, o których przeznaczeniu zdecydują mieszkańcy wsi, a ich decyzja będzie ostateczna. Te środki tworzą fundusz sołecki. Procedura jego ustalania i wydatkowania została opisana w Ustawie o funduszu sołeckim z 21 lutego 2014 roku. Celem Ustawy było zapewnienie mieszkańcom wsi możliwości samodzielnego i wspólnego decydowania o swoim otoczeniu i jakości życia.

Fundusz sołecki realizowany według Ustawy wymaga przestrzegania procedur oraz trzymania się terminów. Cały proces nie jest skomplikowany.

Poniżej przedstawiamy w punktach proces wyodrębniania i realizacji funduszu sołeckiego w gminach wraz z wyjaśnieniami. Warto zwrócić uwagę na fakt, że nie tylko rada gminy lecz również sołtysi oraz mieszkańcy mogą mieć wpływ na to czy w gminie jest fundusz sołecki, czy też nie.

1. Przyjęcie przez radę gminy uchwały o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego.

Do tej pory corocznie Rada Gminy musiała podejmować uchwałę o utworzeniu funduszu sołeckiego. Na podstawie nowej ustawy, gdy Rada Gminy podejmę uchwałę do  31 marca  o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego. Ma ona charakter permanentny, tzn. obowiązuje w kolejnych latach budżetowych, do czasu podjęcia uchwały przez Radę Gminy o nie wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.

Jeśli Gmina nie chce wyodrębnić funduszu sołeckiego, to co roku musi podejmować uchwalę o jego nieutworzeniu.

 2. Wyliczenie przez wójta środków jakie będą przysługiwały sołectwom.

Jeżeli w gminie został wyodrębniony fundusz sołecki kolejną ważną datą jest 31 lipca. To do tego dnia wójt gminy musi przekazać sołtysom informację na temat wysokości środków na każde sołectwo. Informacja o dokładnej kwocie powinna dotrzeć do sołtysów najpóźniej właśnie do  31 lipca  każdego roku.

Wysokość środków przeznaczonych na konkretne sołectwo wynosi:

F= (2+Lm/100 ) x Kb

Poszczególne symbole we wzorze oznaczają:

F –wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, nie może być jednak wyższa niż dziesięciokrotność Kb.

Lm – liczbę mieszkańców sołectwa według stanu na ostatni dzień czerwca roku poprzedzającego rok, w którym poniesione zostaną wydatki (na przykład: przy ustalaniu kwoty funduszu sołeckiego na rok 2011 brano pod uwagę liczbę mieszkańców na dzień 30 czerwca 2010 roku). Liczbę mieszkańców określa się na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców.

Kb – to kwota bazowa obliczona poprzez podzielenie dochodów gminy oraz liczby mieszkańców gminy wg stanu na 31 grudnia roku poprzedzającego o dwa lata rok poniesienia wydatków (na przykład: kwotę funduszu sołeckiego na rok 2011 ustalono na podstawie danych o liczbie ludności z dnia 31 grudnia 2009 roku

3. Przygotowanie zebrania wiejskiego i poinformowanie o nim mieszkańców.

Sołtys wiedząc jaką kwotę sołectwo ma do dyspozycji powinien najpóźniej do 30 września zwołać zebranie wiejskie, podczas którego mieszkańcy zdecydują na co wydać pieniądze z funduszu sołeckiego. Już wcześniej, przed zebraniem, można myśleć i dyskutować na temat tego jaki można włożyć wniosek i co sfinansować.

4. Zebranie wiejskie.

Jak zostało powiedziane, o przeznaczeniu pieniędzy decyduje zebranie wiejskie. O tym kto może wziąć w nim udział i jakie inne warunki muszą być zapewnione, aby decyzje były ważne mówi statut sołectwa. A zatem to zebranie wiejskie jest podejmuje decyzję, a sołtys jest organem wykonawczym. Ustawa mówi, że propozycję wniosku do dyskusji mogą złożyć:

1) sołtys,

2) rada sołecka,

3) 15 dorosłych mieszkańców sołectwa.

Aby wniosek do funduszu sołeckiego mógł być zrealizowany, musi spełniać trzy warunki, które trzeba wziąć pod uwagę podczas dyskusji i planowania wniosku:

- przedsięwzięcia mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy,

- są zgodne ze strategią rozwoju,

- służą poprawie warunków życia mieszkańców.

 5. Przedłożenie wniosku sołectwa do wójta.

Aby wniosek o dofinansowanie z funduszu sołeckiego był poprawny, musi zawierać:

  1. wskazanie przedsięwzięć do realizacji na terenie danego sołectwa,
  2. oszacowanie kosztów realizacji danych przedsięwzięć – koszty przedsięwzięć muszą mieścić się w limicie przeznaczonym dla danego sołectwa,
  3. uzasadnienie tutaj powinniśmy przede wszystkim wskazać w jaki sposób realizacja danego przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców danego sołectwa,
  4. wniosek musi być złożony we właściwym terminie (do 30 września każdego roku, na rok następny).

Jeśli wójt uzna, że wniosek nie spełnia powyższych wymogów, w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania informuje o tym sołtysa.

Sołtys za pośrednictwem wójta może w ciągu 7 dni podtrzymać odrzucony wniosek, bądź też (o ile jest jeszcze przed 30 września) zorganizować ponownie zebranie wiejskie i uchwalić raz jeszcze wniosek – poprawiony pod względem formalnym. W razie wątpliwości warto jeszcze przed uchwaleniem wniosku skonsultować się z kimś z urzędu gminy jeśli chodzi o formalne przygotowanie wniosku, jak również jeśli chodzi o oszacowanie kosztów przedsięwzięcia – pozwoli to obu stronom uniknąć nieścisłości i późniejszych problemów.

Zalecamy, aby oprócz wniosku na ręce wójta złożyć: protokół z zebrania podczas którego uchwalono wniosek o sfinansowanie przedsięwzięć z funduszu sołeckiego oraz listę obecności z zebrania wiejskiego.

6. Uchwalony wniosek, które spełnił wymagania, musi zostać wprowadzony do budżetu. Budżet uchwala rada w kolejnych miesiącach.

Rada gminy podejmuje uchwałę o włączeniu przedsięwzięć finansowanych ze środków funduszu sołeckiego do budżetu gminy w oparciu o wymienione już wcześniej kryteria:

- wnioskowane przedsięwzięcia mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy,

- są zgodne ze strategią rozwoju,

- służą poprawie warunków życia mieszkańców

7. Realizacja zadań z funduszu sołeckiego przyjętych w budżecie gminy.

Zadania ze środków funduszu sołeckiego realizowane są zgodnie z opisem we wniosku. Fundusz sołecki jest częścią budżetu gminy, za którego wykonanie odpowiedzialny jest wójt.

Rolą sołtysa i mieszkańców nie ogranicza się tylko do uchwalenia i złożenia wniosku. Polega ona, między innymi, na:

ustalaniu terminów realizacji czy jakości wykonania przedsięwzięcia, udziale w realizacji przedsięwzięcia (może to być ich praca lub wkład rzeczowy).

O funduszu sołeckim można przeczytać również na stronach:

www.funduszesoleckie.eu

www.funduszesoleckie.pl

Poprawiony: środa, 02 września 2015 13:33
 


Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. By przeczytać więcej o plikach cookies oraz o tym jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookies używane przez ten serwis

EU Cookie Directive Module Information