header
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Drukuj
czwartek, 14 maja 2015 08:19

Urząd Gminy Miłkowice informuje pracodawców, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami zamieszkałymi na terenie Gminy Miłkowice umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zmianami)

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Miłkowice, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Miłkowice w celu zaplanowania środków na dofinansowanie kształcenia.

Pracodawca składa w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdania egzaminu wniosek do Wójta Gminy Miłkowice. Do wniosku należy dołączyć:

  • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
  • kopie umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  • kopie dyplomu, świadectwa, lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia i zdanie stosownego egzaminu,
  • kopie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  • zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

  • 8081 zł – w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia,
  • 254 zł – w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy, za każdy pełny miesiąc kształcenia.

 

Załączniki do pobrania:

Poprawiony: czwartek, 25 stycznia 2018 10:31
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. By przeczytać więcej o plikach cookies oraz o tym jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookies używane przez ten serwis

EU Cookie Directive Module Information