header
Ogłoszenie Wójta Gminy Miłkowice o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu Drukuj
czwartek, 10 lipca 2014 22:26

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY MIŁKOWICE
O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w 2014


Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r., Nr 234 , poz. 1536 z późn. zm. ) ogłaszam konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.

 

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie jego realizacji:

1. Organizacja przygotowań i udział w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych :

a ) w piłce nożnej na terenie gminy Miłkowice wraz z utrzymaniem bazy sportowej,

b) w brydżu sportowym.

2. Wspieranie uczestnictwa dzieci i młodzieży w rozgrywkach sportowych w różnych dyscyplinach sportowych poprzez :

1) organizowanie zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,
2) udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego,
3) prowadzenie szkolenia i zajęć treningowych oraz obozów sportowych ,
4) utrzymanie bazy sportowej

Na realizację zadania w 2014r przeznacza się kwotę 92.000 złotych.
Kwota pozostała do wydatkowania wynosi 41.400 złotych.

II. Warunki realizacji zadania:

Szkoleniem i działaniami sportowymi powinny być objęte przede wszystkim dzieci i młodzież zamieszkała na terenie gminy Miłkowice. Podmioty realizujące zadanie powinny zapewnić wszystkim uczestnikom dostęp do odpowiedniej bazy treningowej i sprzętu, bezpieczne warunki uczestnictwa. Osoby bezpośrednio realizujące zadanie muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, określone odrębnymi przepisami. Szkolenie powinno mieć charakter stały.

III. Termin realizacji zadania:

od 05 sierpnia 2014 r do 31 grudnia 2014 r.

IV. Termin składania ofert:

1. Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 sierpnia 2014 roku do godziny 14.30 osobiście lub za pośrednictwem poczty w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert - sport" na adres - Urząd Gminy Miłkowice, ul. II Armii WP 71, 59-222 Miłkowice. Decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Urzędu Gminy.

2. Oferty, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania ( Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25) , w formie pisemnej wraz z wymaganymi załącznikami, należy złożyć w zamkniętej kopercie, pod rygorem nieważności. Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej: http://bip.ug-milkowice.dolnyslask.pl zakładka "współpraca z organizacjami" oraz w sekretariacie urzędu.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.

V. Tryb wyboru oferty:

1. Wyboru ofert dokona Wójt gminy.

2. Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne i złożone w terminie określonym w ogłoszeniu wraz ze wszystkimi załącznikami wymienionymi w formularzu oferty, tj. aktualny odpis z rejestru ( ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia); sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2013 ( organizacje, które prowadzą działalność krócej niż rok winny dołączyć sprawozdania za okres od rejestracji do końca 2013 roku); potwierdzony statut organizacji ( pieczęcią organizacji i aktualną datą ).

3. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Miłkowice oraz w biuletynie informacji publicznej zakładka – współpraca z organizacjami.

4. Oferent , w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu , można żądać uzasadnienia odrzucenia oferty.

VI. Kryteria wyboru ofert:

1. Spełnienie wymogów formalnych.
2. Merytoryczna wartość oferty.
3. Możliwość realizacji zadania przez podmiot.
4. Dotychczasowa współpraca.
5. Zakres finansowania zadania z innych źródeł.

VII. Termin wyboru oferty:

Wybór oferty zostanie dokonany do 05 sierpnia 2014 roku.

VII. Informacja o przyznanych środkach finansowych na realizacje tego typu zadania w roku poprzednim:

Na wsparcie w realizacji zadnia w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminie Miłkowice w roku 2013 wydatkowano kwotę 90 000 zł.

Aktualizacja 16.07.2014: Sprostowanie do OGŁOSZENIA WÓJTA GMINY MIŁKOWICE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT w 2014

Poprawiony: czwartek, 12 lutego 2015 14:52
 

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. By przeczytać więcej o plikach cookies oraz o tym jak je usunąć, zobacz naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookies używane przez ten serwis

EU Cookie Directive Module Information